EMPORIUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000361420
Numer REGON: 021310610
Numer NIP: 8971764595
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/308212/21/46]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021310610 NIP 89717645952011-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPORIUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica RYNEK nr domu 60 kod pocztowy 50-116 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-07-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@EMPORIUM-FINANSE.PL2012-08-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EMPORIUM-GROUP.PL2012-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.05.2010 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 81, REP. A NR 3403/2010 14.07.2010 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 81, REP. A NR 4528/2010, ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.2010-07-21 do dziś
211.07.2012 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 8-11, REP. 4661/2012 DODANO: PKT 57 I 57 W § 6 UMOWY SPÓŁKI2012-08-14 do dziś
311.07.2013 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MRUGAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 3, REPERTORIUM A NR 2243/2013; ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE DO JEGO TREŚCI PO PUNKCIE 57 PUNKTÓW 58, 59, 60, 61, 62, 63.2013-08-22 do dziś
413.06.2014 R., NOTARIUSZ IGA FUJAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SUKIENNICE 6 LOK. 402. REP. A NR 405/2014. ZMIENIONO: § 15 PKT. 5 UMOWY SPÓŁKI.2014-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2017-04-20 do dziś
2. ImionaSYLWIA BARBARA2014-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały990 (DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2017-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport155000,00 ZŁ2010-07-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2017-04-20 do dziś
2. ImionaSYLWIA BARBARA2014-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIDURA2010-07-21 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2010-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-21 do dziś
268 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2010-07-21 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-07-21 do dziś
482 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2010-07-21 do dziś
582 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-21 do dziś
664 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-07-21 do dziś
766 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-08-14 do dziś
869 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2013-08-22 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-08-22 do dziś
1066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 21.07.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
2data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
3data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
5data złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
7data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
8data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
10data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
11data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.07.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.07.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-12 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów