ARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000361173
Numer REGON: 241622019
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-08-11
Sygnatura akt[RDF/322926/21/635]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2416220192010-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2010-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica LIMANOWSKIEGO nr domu 63/65A kod pocztowy 42-208 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2010-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.06.2010 R., NOTARIUSZ ARKADIUSZ SZKURŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 30/3, REPERTORIUM NR 3893/20102010-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁWAK2010-07-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ROMAN2010-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 198.000,00 ZŁ2010-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2010-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI BEZ OGRANICZEŃ, ZAŚ DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.2010-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁWAK2010-07-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ROMAN2010-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDESKA2010-07-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2010-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-07-22 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-07-22 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-07-22 do dziś
480 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-07-22 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-07-22 do dziś
625 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-07-22 do dziś
725 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2010-07-22 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-07-22 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-07-22 do dziś
1043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-07-22 do dziś
1143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-07-22 do dziś
1243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-07-22 do dziś
1347 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2011 okres 20102011-07-21 do dziś
2data złożenia 20.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-26 do dziś
3data złożenia 11.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
4data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
5data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
6data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
7data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
8data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
9data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
10data złożenia 11.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120102011-07-21 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120102011-07-21 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów