ENDOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000361151
Numer REGON: 021307363
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2018-07-16
Sygnatura akt[RDF/482338/18/977]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SZEWSKA nr domu 23 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-009 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuENDOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W KOPALINIE ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU2017-07-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-07-07 do dziś
3. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STRACHOCIŃSKA nr domu 230A kod pocztowy 51-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-07-07 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.06.2010 R., NOTARIUSZ MACIEJ LISIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. J.H. DĄBROWSKIEGO 36/2, 60-843 POZNAŃ, REPERTORIUM A NR 1575/20102010-07-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.11.2013 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA DULLKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KOSZALINIE, UL. ZWYCIĘSTWA 148, REPERTORIUM A NR 3239/2013, ZMIENIONO § 18 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2013-11-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.12.2014 R. ZAPROTOKOŁOWANY PRZED NOTARIUSZEM WALDEMAREM DULLKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KOSZALINIE, UL. ZWYCIĘSTWA 148, REP. A NR 3660/14, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2015-02-04 do dziś
404.07.2017R., REP. A NR 7681/2017, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KLAUDIA NAJDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SIENNA 72/5, ZMIANA § 3 UST. 1 I 2, § 7 UST. 1 I 5, § 10 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2018-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCETERA2015-08-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PAWEŁ2015-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 141.000,00 ZŁ.(STO CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)2018-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaG-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA2018-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1426841842018-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000380413 2018-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ.(STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2018-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2018-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2010-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSIEWICZ2014-05-13 do dziś
2. ImionaMAREK MARIAN2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBUJAK2018-02-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-02-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-07-19 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-07-19 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-07-19 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-07-19 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-07-19 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-07-19 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-07-19 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-07-19 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-07-19 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2011 okres 15.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
2data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
3data złożenia 12.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-20 do dziś
4data złożenia 03.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
5data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
7data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
8data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
9data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-20 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-20 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów