FOREST STYLE INDUSTRY BOLESŁAWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000361011
Numer REGON: 021320429
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-05
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-08-12
Sygnatura akt[RDF/323387/21/539]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021320429 NIP 61218358822010-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFOREST STYLE INDUSTRY BOLESŁAWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina OSIECZNICA miejscowość PRZEJĘSŁAW2012-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEJĘSŁAW nr domu 22 kod pocztowy 59-724 poczta OSIECZNICA kraj POLSKA 2012-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.07.2010 R., NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 5114/2010.2010-08-05 do dziś
209.05.2011 R., ASESOR NOTARIALNY WIT TARKOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA ANDRZEJA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 4583/2011, ZMIENIONO: § 6, § 19 UST. 1, USUNIĘTO UST. 3 Z § 20.2011-06-14 do dziś
304.11.2011 R., ASESOR NOTARIALNY WIT TARKOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA ANDRZEJA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 11208/2011; ZMIENIONO § 22 UST. 1.2011-12-14 do dziś
401.02.2012 R., ASESOR NOTARIALNY HANNA STRZELCZYK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA ANDRZEJA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REPERTORIUM A NUMER 1171/2012. ZMIENIONO: § 3 UMOWY SPÓŁKI.2012-02-24 do dziś
524.08.2016R., AKT NOTARIALNY REP A 5249/2016 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA WOJCIECHA ANDRZEJA NOWAKA PRZY RUSKIEJ NR 2 WE WROCŁAWIU ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI.2016-09-23 do dziś
603.12.2018 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 2603/2018. NOTARIUSZ HANNA STRZELCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA HANNA STRZELCZYK WE WROCŁAWIU, PRZY UL. KSIĘCIA WITOLDA NUMER 49 LOK. 2. ZMIENIONO § 8 UMOWY SPÓŁKI.2018-12-31 do dziś
707.05.2019 R., REP. A NR 1386/2019, NOTARIUSZ HANNA STRZELCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KS. WITOLDA 49/2. ZMIENIONO: § 6 UMOWY SPÓŁKI.2019-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOREST STYLE SERVICES S.A.S.2011-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46.073 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.607.300,00 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY MILIONY SZEŚĆSET SIEDEM TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH)2018-12-31 do dziś
3
5. Posiadane przez wspólnika udziały44.811 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.481.100 ZŁ(CZTERY MILIONY CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY STO ZŁOTYCH)2013-06-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOREST STYLE GROUP SOCIÉTÉ PAR. ACTIONS SIMPLIFIÉÉ2016-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego9088400,00 ZŁ2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15970600,00 ZŁ2010-08-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, B) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 1.000.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION ZŁOTYCH), POWYŻEJ TEJ KWOTY NA ZASADZIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ, 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2010-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEANNIN2020-10-26 do dziś
2. ImionaSTEPHANE2020-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-26 do dziś
23. Numer PESEL\REGON***********2019-05-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDESCHEEMAEKER2010-08-05 do dziś
2. ImionaVIANNEY2010-08-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-06-14 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-06-14 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-06-14 do dziś
431 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2011-06-14 do dziś
516 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2016-03-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2016-03-11 do dziś
216 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2016-03-11 do dziś
316 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2016-03-11 do dziś
446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2016-03-11 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2011 okres 08.07.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
2data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
3data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 30.09.20132014-06-24 do dziś
4data złożenia 24.03.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142016-03-11 do dziś
5data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-29 do dziś
6data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-04-07 do dziś
7data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-08-31 do dziś
8data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-09-06 do dziś
9data złożenia 12.08.2021 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192021-08-12 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 30.09.20132014-06-24 do dziś
3OD 01.10.2013 DO 30.09.20142016-03-11 do dziś
4OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-29 do dziś
5OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-04-07 do dziś
6OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-08-31 do dziś
7OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-09-06 do dziś
8OD 01.10.2018 DO 30.09.20192021-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.07.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 30.09.20132014-06-24 do dziś
4OD 01.10.2013 DO 30.09.20142016-03-11 do dziś
5OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-29 do dziś
6OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-04-07 do dziś
7OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-08-31 do dziś
8OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-09-06 do dziś
9OD 01.10.2018 DO 30.09.20192021-08-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.07.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 30.09.20132014-06-24 do dziś
4OD 01.10.2013 DO 30.09.20142016-03-11 do dziś
5OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-29 do dziś
6OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-04-07 do dziś
7OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-08-31 do dziś
8OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-09-06 do dziś
9OD 01.10.2018 DO 30.09.20192021-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-12-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU FOREST STYLE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA FOREST STYLE INDUSTRY BOLESŁAWIEC SP. Z O.O. Z 03.12.2018 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW FOREST STYLE INDUSTRY BOLESŁAWIEC SP. Z O.O. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ STRZELCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KSIĘCIA WITOLDA NR 49 LOK. 2 REP. A NR 2603/2018 ORAZ UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW FOREST STYLE POLSKA SP. Z O.O. Z DN. 03.12.2018 R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ HANNĘ STRZELCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KSIĘCIA WITOLDA NR 49 LOK. 2 REP. A NR 2599/2018.2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów