„DNP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000360902
Numer REGON: 241409700
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/266211/20/230]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241409700 NIP 64231242152010-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DNP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNIK gmina RYBNIK miejscowość RYBNIK2017-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBNIK ulica UL. MIKOŁOWSKA nr domu 29 nr lokalu 1 kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2017-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.12.2009 R. NOTARIUSZ JUSTYNA JAROS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, AKT NOTARIALNY REP. A NR 1291/20092010-07-15 do dziś
209.01.2019 R. - REP.A NR 29/2019, NOTARIUSZ ANNA FOJCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU - ZMIANA §6 UST.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2019-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYCZEK2019-04-08 do dziś
2. ImionaJAKUB ROBERT2019-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00;-ZŁ2019-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYCZEK2010-07-15 do dziś
2. ImionaMARIAN MICHAŁ2010-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-07-15 do dziś
271 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-07-15 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-04-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-04-08 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-04-08 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-08 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-04-08 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-04-08 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-04-08 do dziś
766 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2019-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.08.2015 okres OD 03.12.2009 DO 31.12.20092016-04-11 do dziś
2data złożenia 13.08.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-04-11 do dziś
3data złożenia 13.08.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-04-11 do dziś
4data złożenia 13.08.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-04-11 do dziś
5data złożenia 13.08.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-11 do dziś
6data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-10 do dziś
7data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-10 do dziś
8data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-10 do dziś
9data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-17 do dziś
11data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.12.2009 DO 31.12.20092016-04-11 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-04-11 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-04-11 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-04-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-11 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.12.2009 DO 31.12.20092016-04-11 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-04-11 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-04-11 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-04-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-11 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów