AVE CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000360774
Numer REGON: 080447196
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-06-20
Sygnatura akt[RDF/390487/22/478]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 080447196 NIP 92820574112011-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAVE CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI gmina ŻARY miejscowość ŻARY2010-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻARY ulica WITOSA nr domu 29 kod pocztowy 68-200 poczta ŻARY kraj POLSKA 2010-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.06.2010 R., NOTARIUSZ GRAŻYNA KRYSTYNA WACHNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBSKU, REPERTORIUM A NR 4612/2010;2010-07-12 do dziś
219.06.2018 R., REPERTORIUM A NUMER 2954/2018, NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRZOZOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻARACH ZMIENIONO: §1 UST.1 I UST.2, §3 UST.1; DODANO: §17 UST.11.2018-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURAŁOWICZ BARANOWSKA2019-08-14 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KORNELIA2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000,00 ZŁ2019-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-08-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7000,00 ZŁ2019-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURAŁOWICZ BARANOWSKA2018-09-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KORNELIA2018-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2018-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-07-12 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-09-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-09-25 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2018-09-25 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-09-25 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2018-09-25 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-09-25 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-09-25 do dziś
725 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2018-09-25 do dziś
825 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2018-09-25 do dziś
925 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2018-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2012 okres 09.07.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
2data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-29 do dziś
3data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
4data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
5data złożenia 08.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
6data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
7data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
9data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
10data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.07.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.07.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów