ARTMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000360769
Numer REGON: 280528126
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-22
Sygnatura akt[RDF/301280/21/864]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat GIŻYCKI gmina GIŻYCKO miejscowość ŚWIDRY2014-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDRY nr domu 26 kod pocztowy 11-500 poczta GIŻYCKO kraj POLSKA 2014-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2010 R., NOTARIUSZ ALEKSANDER KOPIŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZYTNIE, REP. A NR 3296/20102010-07-12 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 10.07.2014 R., NOTARIUSZ JÓZEFA TOMASZEWSKA-CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GIŻYCKU, REP. A NR 4470/2014 ZMIENIONO: § 3, § 6 UST. 1 ORAZ § 16 UMOWY SPÓŁKI.2014-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIEWICZ2014-04-14 do dziś
2. ImionaKAMILA JOANNA2014-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ2014-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-04-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2010-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIEWICZ2014-04-14 do dziś
2. ImionaKAMILA JOANNA2014-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2010-07-12 do dziś
246 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2010-07-12 do dziś
377 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2010-07-12 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-07-12 do dziś
501 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2010-07-12 do dziś
601 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2010-07-12 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-08-20 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-08-20 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-08-20 do dziś
1001 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2021-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2013 okres 30.06.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-04-17 do dziś
2data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-17 do dziś
3data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
4data złożenia 29.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
5data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
6data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
7data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
9data złożenia 12.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-12 do dziś
10data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
11data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.06.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-04-17 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-17 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-12 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.06.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-04-17 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-17 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów