BUSINESS TO SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000360719
Numer REGON: 142475210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-03-30
Sygnatura akt[RDF/102949/19/481]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS TO SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 45 nr lokalu 117 kod pocztowy 01-355 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2010 AKT NOTARIALNY, NOT. GRZEGORZ ROGALA, KN W WARSZAWIE, REP. A NR 4972/2010 06.07.2010 AKT NOTARIALNY, NOT. GRZEGORZ ROGALA, KN W WARSZAWIE, REP. A NR 5150/2010, ZM. § 52010-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJKO2010-07-12 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2010-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOVA2016-11-17 do dziś
2. ImionaGANNA2016-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2016-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-07-12 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-07-12 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-07-12 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-07-12 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-07-12 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-12 do dziś
785 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2010-07-12 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-07-12 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-12 do dziś
1063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-17 do dziś
2data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-17 do dziś
3data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
4data złożenia 19.10.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-24 do dziś
5data złożenia 19.10.2016 okres OD 02.07.2010 DO 31.12.20112017-02-24 do dziś
6data złożenia 11.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-20 do dziś
7data złożenia 11.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
8data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-24 do dziś
5OD 02.07.2010 DO 31.12.20112017-02-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-24 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-24 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-24 do dziś
5OD 02.07.2010 DO 31.12.20112017-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji05.09.2018R. UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 05.09.2018R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ BUSINESS TO SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I JEJ LIKWIDACJI, AKT NOTARIALNY ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM ANETĄ SZKUTNIK W KANCELARII NOTARIALNEJ ANETA SZKUTNIK REPERTORIUM A NR 1972/2018,2018-11-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2018-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBOJKO2018-11-20 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2018-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności05.09.2018R. UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 05.09.2018R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ BUSINESS TO SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I JEJ LIKWIDACJI, AKT NOTARIALNY ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM ANETĄ SZKUTNIK W KANCELARII NOTARIALNEJ ANETA SZKUTNIK REPERTORIUM A NR 1972/2018,2018-11-20 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów