ASTIN MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000360707
Numer REGON: 121282973
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-07-13
Sygnatura akt[RDF/223456/20/486]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121282973 NIP 68120315312012-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTIN MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina SUŁKOWICE miejscowość BIERTOWICE2010-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BIERTOWICE nr domu 250 kod pocztowy 32-440 poczta SUŁKOWICE kraj POLSKA 2010-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114-05-2010 R. KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF SZCZEPAŃSKI NOTARIUSZ, 02-495 WARSZAWA, UL. JAGIEŁŁY 3. REPERTORIUM A NR 2943/2010 28-05-2010 R. KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA NIEWIŃSKA-NOTARIUSZ AGNIESZKA PRZYBYSIAK-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. WOJCIECHOWSKIEGO NR 17 LOK. 215, 02-495 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 5710/2010, ZMIANA § 10 UST. 2 I § 25 LIT. M2010-07-14 do dziś
208.10.2013 R., REPERTORIUM A NR 6372/2013, NOTARIUSZ AGATA ULIASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE, UL. KOŚCIUSZKI 4, ZMIANA § 5, 10 PKT. 2, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24 UMOWY SPÓŁKI2013-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYROBA2010-07-14 do dziś
2. ImionaLESZEK JÓZEF2010-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ2013-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIKOWICZ WYROBA2013-11-13 do dziś
2. ImionaRENATA LIDIA2013-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYROBA2010-07-14 do dziś
2. ImionaLESZEK JÓZEF2010-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2010-07-14 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-07-14 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-07-14 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-07-14 do dziś
558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-07-14 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-07-14 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-07-14 do dziś
825 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-07-14 do dziś
925 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-07-14 do dziś
1031 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2010-07-14 do dziś
1131 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2010-07-14 do dziś
1243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ (DZIAŁALNOŚĆ PRZEWAŻAJĄCA)2010-07-14 do dziś
1345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-07-14 do dziś
1446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-07-14 do dziś
1546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-27 do dziś
2data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-19 do dziś
3data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
4data złożenia 28.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
5data złożenia 25.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
6data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
7data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
8data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011-31.12.20112012-06-27 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011-31.12.20112012-06-27 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów