BT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000360620
Numer REGON: 221062547
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-04-14
Sygnatura akt[RDF/196978/20/491]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2017-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. HUTNICZA nr domu 42 kod pocztowy 81-061 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2017-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102 CZERWCA 2010 ROKU, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 9166/20102010-07-08 do dziś
231 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU REP. A NR 19039/2012 NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI Z KANCELARII W GDAŃSKU, ZMIANA PAR. 2, PAR. 3, PAR. 6, PAR. 11, PAR. 18, PAR. 20; WYKREŚLENIE PAR. 18 UST. 4 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2012-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„MEGA” SPÓŁKA AKCYJNA2017-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1903246202017-07-24 do dziś
4. Numer KRS0000074433 2017-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-07-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ, SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.2010-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULIST2012-11-26 do dziś
2. ImionaIZABELA DOMINIKA2012-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULIST2012-11-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2012-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-11-26 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-11-26 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-11-26 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-11-26 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-11-26 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.11.2012 okres 8 LIPCA 2010 ROKU - 31 GRUDNIA 2010 ROKU2012-11-26 do dziś
2data złożenia 15.11.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 ROKU - 31 GRUDNIA 2011 ROKU2012-11-26 do dziś
3data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
4data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
5data złożenia 13.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
6data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
7data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
8data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
9data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
10data złożenia 14.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego18 LIPCA 2010 ROKU - 31 GRUDNIA 2010 ROKU2012-11-26 do dziś
21 STYCZNIA 2011 ROKU - 31 GRUDNIA 2011 ROKU2012-11-26 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu18 LIPCA 2010 ROKU - 31 GRUDNIA 2010 ROKU2012-11-26 do dziś
21 STYCZNIA 2011 ROKU - 31 GRUDNIA 2011 ROKU2012-11-26 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów