„TANEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000360618
Numer REGON: 241649343
Numer NIP: 6472532256
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-06-02
Sygnatura akt[RDF/493509/23/513]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TANEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat WODZISŁAWSKI gmina MSZANA miejscowość MSZANA2010-07-08 do dziś
2. Adresmiejscowość MSZANA ulica KONOPNICKIEJ nr domu 15 kod pocztowy 44-325 poczta MSZANA kraj POLSKA 2010-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.06.2010 R. -NOTARIUSZ LUCYNA WIELECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU, REP. A NR 3405/20102010-07-08 do dziś
223.10.2013 R., REP. A NR 4132/2013, EMERYTOWANY NOTARIUSZ ROMAN WIELECKI, KANCELARIA NOTARIALNA ZENON CHUDEK W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZMIENIONO: § 6 UST. 1 POPRZEZ DODANIE PKT OD 9 DO 242013-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2010-07-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF BOGDAN2010-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.500,00 ZŁ2012-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITA2012-11-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2010-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.500,00 ZŁ2012-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego31000,00 ZŁ2012-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2010-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUCHLIK2010-07-08 do dziś
2. ImionaBEATA ZOFIA2010-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOZIELSKI2010-07-08 do dziś
2. ImionaZENON DANIEL2010-07-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-07-08 do dziś
21. NazwiskoSTUCHLIK2010-07-08 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ZENON2010-07-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-07-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-07-08 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-07-08 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-07-08 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-07-08 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-07-08 do dziś
647 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2010-07-08 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-12-11 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-12-11 do dziś
942 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-12-11 do dziś
1046 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2019-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2011 okres 30.06.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
2data złożenia 14.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-06 do dziś
3data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-31 do dziś
4data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
5data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
6data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
7data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
8data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
10data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
11data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
12data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
13data złożenia 02.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.06.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-11-06 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-10-31 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.06.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-11-06 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-10-31 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów