DOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000360565
Numer REGON: 301485272
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-08-25
Sygnatura akt[RDF/234545/20/608]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2010-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica POLSKA nr domu 114 kod pocztowy 60-401 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.06.2010 R., NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA, IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, REP. A NR 5879/20102010-07-12 do dziś
225.11.2011 R., REP. A NR 12174/2011 NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU ZMIENIONO § 7 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2012-01-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 LIPCA 2014 R., REP. A NR 6425/2014, NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA IZABELA PODSIADŁOWSKA - SKĄPSKA SPÓŁKA CYWILNA, POZNAŃ UL. FREDRY 1/14, ZMIENIONO § 10, W § 11 DODANO PKT. 9. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2014-09-01 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2015 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAULINĘ JABŁOŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA, IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA S.C. W POZNANIU PRZY UL. FREDRY 1/14 ZMIENIONO § 8, § 10 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2015-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻOWSKI2014-09-01 do dziś
2. ImionaMARCIN JACEK2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60 000,00 ZŁ2015-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-09-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2015-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2010-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻOWSKI2014-09-01 do dziś
2. ImionaMARCIN JACEK2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLORENC2010-07-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WOJCIECH2010-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-07-12 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-07-12 do dziś
346 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2010-07-12 do dziś
477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-07-12 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-07-12 do dziś
618 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-07-12 do dziś
728 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-07-12 do dziś
846 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2011 okres 17.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
2data złożenia 06.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
3data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
4data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
6data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
7data złożenia 08.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
8data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
13data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2015-12-04 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI DOCUFIELD SP. Z O.O. S.K.A. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 W ZWIĄZKU Z ART. 522 § 1 K.S.H. PRZEZ DOCUFIELD SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJACA.) POŁĄCZENIE NASTĘPUJE W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 492 § 1 PKT 1 KSH)PRZEZ PRZENIESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU DOCUFIELD SP. Z O.O. S.K.A. W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDAJE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. NA MOCY: UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - AKT NOTORIALNY Z DNIA 19 CZERWCA 2015R. REPERTORIUM A NR 6008/2015 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ PAULINA JABŁOŃSKA, IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU PRZY UL. FREDRY 1/14 ORAZ UCHWAŁY NR 2 ZGROMADZENIA DOCUFIELD SP. Z O.O. S.K.A. Z DNIA 19 CZERWCA 2015R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA PAULINĘ JABŁOŃSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 6002/20152015-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów