BUDMAX 2010 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000360495
Numer REGON: 021303388
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-07-20
Sygnatura akt[RDF/226974/20/214]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAX 2010 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2017-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO nr domu 10 nr lokalu 503 kod pocztowy 40-013 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2017-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.05.2010 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. MICHAŁA BAŁUCKIEGO 4 LOK. NR 2, REP. A NR 2671/20102010-07-07 do dziś
223.12.2016 R., NOTARIUSZ RAFAŁ CITOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SZEWSKA 61-62 LOK. 1A, REP. A NR 7499/2016. ZMIENIONO § 3 UST.1.2017-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROMADA2020-07-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2020-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KAŻDY ZAŚ Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2010-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMIN2020-02-10 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2020-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-07-07 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-07-07 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-07-07 do dziś
445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-07-07 do dziś
549 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2010-07-07 do dziś
649 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2010-07-07 do dziś
749 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-07-07 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-07-07 do dziś
949 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-07-07 do dziś
1052 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2010-07-07 do dziś
1152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-07-07 do dziś
1242 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-07-07 do dziś
1352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-07-07 do dziś
1452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-07-07 do dziś
1564 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-07-07 do dziś
1664 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2010-07-07 do dziś
1764 91 Z LEASING FINANSOWY2010-07-07 do dziś
1864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-07-07 do dziś
1964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-07-07 do dziś
2073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-07-07 do dziś
2173 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-07-07 do dziś
2273 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-07-07 do dziś
2342 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-07-07 do dziś
2473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-07-07 do dziś
2573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-07-07 do dziś
2674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-07 do dziś
2777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-07-07 do dziś
2881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-07-07 do dziś
2981 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-07-07 do dziś
3081 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-07-07 do dziś
3141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-07-07 do dziś
3241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-07-07 do dziś
3343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-07-07 do dziś
3442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-07-07 do dziś
3543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-07-07 do dziś
3643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-07-07 do dziś
3743 31 Z TYNKOWANIE2010-07-07 do dziś
3843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-07-07 do dziś
3943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-07-07 do dziś
4043 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-07-07 do dziś
4143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-07-07 do dziś
4243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-07-07 do dziś
4346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-07-07 do dziś
4446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-07-07 do dziś
4542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-07-07 do dziś
4646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-07-07 do dziś
4746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-07-07 do dziś
4846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-07-07 do dziś
4977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-07-07 do dziś
5077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-07-07 do dziś
5142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-07-07 do dziś
5243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-07-07 do dziś
5343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-07-07 do dziś
5443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2011 okres 12.10.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
4data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
6data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
7data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
8data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172010-07-07 do dziś
9data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-30 do dziś
10data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
11data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.10.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172010-07-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-30 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.10.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172010-07-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-30 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów