DOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000360212
Numer REGON: 221051940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264555/20/320]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-07-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2010-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica PUŁASKIEGO KAZIMIERZA nr domu 18-20 kod pocztowy 81-762 poczta SOPOT kraj POLSKA 2010-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DNIA 25 CZERWCA 2010 ROKU -REP. A 2731/2010 UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM ADAMEM WASAKIEM W GDAŃSKU, W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY WAJDELOTY 18/1 W GDAŃSKU2010-07-02 do dziś
228.05.2020R., REP. A NR 3943/2020, NOTARIUSZ ADAM WASAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO § 2, § 6 UST.1 I UST.2, § 7 UST.2, § 8 UST.1, § 15 UST.1 I UST.4, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2020-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĘCZKOWSKA2010-07-02 do dziś
2. ImionaPATRYCJA ANNA2010-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁOTYCH2010-07-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁOTYCH2010-07-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁOTYCH2010-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-07-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKA2010-07-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BARBARA2010-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-07-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-07-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-07-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej150.000,00 ZŁTOTYCH2010-07-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego550.000,00 ZŁOTYCH2010-07-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego150.000,00 ZŁTOTYCH2010-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-07-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3861423182020-06-16 do dziś
4. Numer KRS0000843400 2020-06-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĘCZKOWSKI2020-06-16 do dziś
2. ImionaLESZEK2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 ZŁ2020-06-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000 ZŁ2020-06-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000 ZŁ2020-06-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-06-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ SAMODZIELNIE.2010-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3861423182020-06-16 do dziś
4. Numer KRS0000843400 2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-07-02 do dziś
279 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-07-02 do dziś
396 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-07-02 do dziś
482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-07-02 do dziś
593 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-07-02 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-07-02 do dziś
710 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-07-02 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-07-02 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-07-02 do dziś
1055 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2012 okres 25.06.2010 -31.12.20112012-05-24 do dziś
2data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
3data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
4data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
5data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
6data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
7data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.06.2010 -31.12.20112012-05-24 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów