BUSINESS FIELDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000359951
Numer REGON: 142417320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2010-07-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/20479/10/275]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142417320 NIP 70102389942010-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS FIELDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CIOŁKA nr domu 12 nr lokalu 428 kod pocztowy 01-402 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.06.2010 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY LWOWSKIEJ NR 4 M.6, REPERTORIUM A NR 1777/20102010-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUSHKARUK2010-07-22 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2010-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2010-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUSHKARUK2010-07-22 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2010-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-06-30 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-06-30 do dziś
351 TRANSPORT LOTNICZY2010-06-30 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-06-30 do dziś
510 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-06-30 do dziś
611 PRODUKCJA NAPOJÓW2010-06-30 do dziś
712 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-06-30 do dziś
813 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-06-30 do dziś
914 PRODUKCJA ODZIEŻY2010-06-30 do dziś
1017 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2010-06-30 do dziś
1118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-06-30 do dziś
1242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-06-30 do dziś
1326 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-06-30 do dziś
1427 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-06-30 do dziś
1531 PRODUKCJA MEBLI2010-06-30 do dziś
1632 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2010-06-30 do dziś
1733 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-06-30 do dziś
1835 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-06-30 do dziś
1938 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2010-06-30 do dziś
2056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-06-30 do dziś
2158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-06-30 do dziś
2259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-06-30 do dziś
2343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-06-30 do dziś
2462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-06-30 do dziś
2563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-06-30 do dziś
2664 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-06-30 do dziś
2766 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-06-30 do dziś
2869 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2010-06-30 do dziś
2970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-06-30 do dziś
3071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-06-30 do dziś
3172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-06-30 do dziś
3274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-06-30 do dziś
3378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-06-30 do dziś
3468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-06-30 do dziś
3579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-06-30 do dziś
3680 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2010-06-30 do dziś
3781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-06-30 do dziś
3882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-06-30 do dziś
3985 EDUKACJA2010-06-30 do dziś
4090 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2010-06-30 do dziś
4193 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-06-30 do dziś
4295 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-06-30 do dziś
4396 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-06-30 do dziś
4473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-06-30 do dziś
4577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-06-30 do dziś
4645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-06-30 do dziś
4746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-06-30 do dziś
4847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów