AUTO NAPRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000359891
Numer REGON: 221045307
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-05-19
Sygnatura akt[RDF/292565/21/16]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAUTO NAPRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK kraj POLSKA 2020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.2010 R. PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM CHMIEL W KANCELARII NOTARIALNEJ W KARTUZACH, REP. A NR 1233/2010, 16.03.2010 R. NOTARIUSZ WOJCIECH CHMIEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH, REP. A NR 1388/2010 ZMIENIONO PAR. 7 I 13 UMOWY I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY. 15.06.2010, NOTARIUSZ WOJCIECH CHMIEL, KANCELARIA NOTARIALNAW KARTUZACH, REP. A NR 2856/2010 ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2010-06-29 do dziś
214.03.2012 R., REPERTORIUM „A” NR 1232/2012 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CHMIEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH, ZMIANA PAR. 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2012-04-03 do dziś
311.07.2017, REPERTORIUM A NR 3986/2017, NOTARIUSZ WOJCIECH CHMIEL, KANCELARIA NOTARIALNA UL. 3 MAJA 24, 83-400 KARTUZY ZMIANA PAR.7 UST.1 I 42017-10-27 do dziś
412.01.2018R., REPERTORIUM A NR 274/2018, NOTARIUSZ ROBERTO LESZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH, ZMIANA: DODANIE W PAR.5 UST.31, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY.2018-02-27 do dziś
509.07.2019R., REP. A NR 6400/2019, NOTARIUSZ ROBERTO LESZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH, ZMIANA § 2 I § 32019-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBETLEJEWSKI2020-01-15 do dziś
2. ImionaADAM2020-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁOTYCH2020-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-01-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ2018-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM.2010-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁABEK2020-04-14 do dziś
2. ImionaLESZEK2020-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-06-29 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-06-29 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-06-29 do dziś
445 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-06-29 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-06-29 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-06-29 do dziś
745 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-06-29 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-06-29 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-06-29 do dziś
1071 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2012 okres 2011 R.2013-01-14 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-09-23 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
4data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
5data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
6data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
7data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
8data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 19.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
10data złożenia 19.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-19 do dziś
11data złożenia 19.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 R.2013-01-14 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102013-09-23 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-19 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12011 R.2013-01-14 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102013-09-23 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-19 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów