ADVERTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000359745
Numer REGON: 142481430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2018-11-10
Sygnatura akt[RDF/893750/18/173]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaADVERTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2010-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica UL. RYMARSKA nr domu 5 kod pocztowy 05-802 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 2016-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 23 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU, SPORZĄDZONY PRZED MARZENĄ GAWRYŚ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SKOROSZEWSKIEJ 2 LOK. 2, REPERTORIUM A NR 4440/2009 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: AKT NOTARIALNY Z 21 KWIETNIA 2010 ROKU, SPORZĄDZONY PRZED MICHAŁEM DOMAŃSKIM, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SKOROSZEWSKIEJ 2 LOK. 2, REPERTORIUM A NR 959/2010, ZMIANA PAR. 10 I PAR. 25 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2010-06-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 R., SPORZĄDZONY PRZEZ ROBERTA KUSKOWSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ PRZY UL. PAŃSKIEJ 96/33 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 7877/2015. ZMIENIONO: §2, § 6, §10, § 11 UST. 3, §14, §15 UST. 2, §15 UST. 3, § 19, §20, §21 UST. 1, §22, §23 UST. 3 DODANO: PKT 15) ORAZ PKT 16) W §18 UST. 2 USUNIĘTO: § 21 UST. 22016-01-12 do dziś
311.05.2017 R., REP. A NR 3666/2017, NOTARIUSZ ROBERT KUSKOWSKI, KANCCELARIA NOTARIALNAW WARSZAWIE. ZMIANA § 15 UST. 2 I 3, USUNIĘTO § 14 UST. 3, § 18 UST. 2 PKT 15, § 20 UST. 3, § 20.2017-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARDASIEWICZ2010-06-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2010-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁOTYCH2016-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARDASIEWICZ2017-07-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGARDASIEWICZ2016-01-12 do dziś
2. ImionaMONIKA SYLWIA2016-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-01-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-01-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-01-12 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-01-12 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-01-12 do dziś
482 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2016-01-12 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-12 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-01-12 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-01-12 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-01-12 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-07-13 do dziś
5data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-07-13 do dziś
6data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
7data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
8data złożenia 10.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-07-13 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-07-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-07-13 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-07-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów