DOMY I ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000359683
Numer REGON: 121274057
Numer NIP: 6762424807
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/516691/23/284]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121274057 NIP 67624248072010-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOMY I ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SASKA nr domu 9 nr lokalu 42 kod pocztowy 30-715 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-04-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@POLNISCHEBUCHE.COM2018-04-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.POLNISCHEBUCHE.COM2018-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.03.2010 R. KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ PAWEŁ WIATR, UL. STAROWIŚLNA 83/5, NR REPERTORIUM A 402/20102010-06-29 do dziś
229.07.2010, REPERTORIUM A NR 1608/2010, NOTARIUSZ PAWEŁ WIATER, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. STAROWIŚLNA 83/5, 31-052 KRAKÓW ZMIANA § 22010-09-27 do dziś
327.04.2018 R., REPERTORIUM A NR 850/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ WIATER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA §72018-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUTKIEWICZ2018-04-19 do dziś
2. ImionaANNA2018-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950 ZŁ2018-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY, KAŻDY Z JEGO CZŁONKÓW JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI.2010-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUTKIEWICZ2018-07-27 do dziś
2. ImionaANNA DANUTA2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-06-29 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-06-29 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-06-29 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-06-29 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-06-29 do dziś
646 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2018-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy102 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2018-05-25 do dziś
202 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2018-05-25 do dziś
302 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2018-05-25 do dziś
402 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2018-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.10.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-12-16 do dziś
2data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-23 do dziś
3data złożenia 28.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
4data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-30 do dziś
5data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-30 do dziś
6data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
7data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
8data złożenia 03.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
9data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
10data złożenia 17.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-17 do dziś
11data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-29 do dziś
12data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
13data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-12-16 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-09-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-29 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012-31.12.20122013-09-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów