ENERGIA BORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000359674
Numer REGON: 080445837
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-11-12
Sygnatura akt[RDF/361087/21/191]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 080445837 NIP 59931223882010-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA BORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina KŁODAWA miejscowość RÓŻANKI2010-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość RÓŻANKI ulica GORZOWSKA nr domu 2 kod pocztowy 66-415 poczta KŁODAWA kraj POLSKA 2010-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.06.2010 NOTARIUSZ WALDEMAR MYGA KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU REPERTORIUM A NR 6958/20102010-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁECZEK2010-06-24 do dziś
2. ImionaJACEK LESZEK2010-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1900,00 ZŁ2010-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULARSKI2010-09-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2010-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały81 UDZIAŁAÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.100,00 ZŁ2010-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2010-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2010-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁECZEK2010-09-23 do dziś
2. ImionaJACEK LESZEK2010-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMULARSKA2010-09-23 do dziś
2. ImionaBEATA AGNIESZKA2010-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2010-09-23 do dziś
21. NazwiskoMULARSKA2010-09-23 do dziś
2. ImionaANNA AURELIA2010-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2010-09-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-06-24 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-06-24 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2010-06-24 do dziś
435 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2010-06-24 do dziś
535 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2010-06-24 do dziś
635 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2012 okres 24.06.2010 R.-31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
3data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
4data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
5data złożenia 26.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
7data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
9data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
10data złożenia 12.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.06.2010 R.-31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.06.2010 R.-31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów