ARTMAR SMOTER&KULANICA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000359656
Numer REGON: 060640974
Numer NIP: 9182142092
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-06-25
Sygnatura akt[RDF/303837/21/51]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMAR SMOTER&KULANICA SPÓŁKA JAWNA2010-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina BIŁGORAJ miejscowość BIŁGORAJ2010-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BIŁGORAJ ulica PARTYZANTÓW nr domu 10A kod pocztowy 23-400 poczta BIŁGORAJ kraj POLSKA 2010-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 2 CZERWCA 2010 R.2010-06-24 do dziś
2ZMIANA UMOWY Z DNIA 11.01.2018 R. DODANO PKT H I I DO § 6 UST. 6.1.2018-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULANICA2010-06-24 do dziś
2. ImionaARTUR2010-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-06-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-06-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-06-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-06-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULANICA2010-06-24 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2010-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-06-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-06-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-06-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-06-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOTER2010-06-24 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-06-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-06-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-06-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-06-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOTER2010-06-24 do dziś
2. ImionaSYLWIA MARIA2010-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-06-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-06-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-06-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-06-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2010-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULANICA2010-06-24 do dziś
2. ImionaARTUR2010-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULANICA2010-06-24 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2010-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOTER2010-06-24 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOTER2010-06-24 do dziś
2. ImionaSYLWIA MARIA2010-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-06-24 do dziś
246 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2010-06-24 do dziś
347 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-06-24 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-06-24 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-06-24 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-24 do dziś
747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-02-21 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2018-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-21 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów