BUDMARWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000359469
Numer REGON: 241633709
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-23
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-17
Sygnatura akt[RDF/299478/21/860]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241633709 NIP 63817813442011-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMARWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina STRUMIEŃ miejscowość STRUMIEŃ2012-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość STRUMIEŃ ulica CIESZYŃSKA nr domu 26 kod pocztowy 43-246 poczta STRUMIEŃ kraj POLSKA 2012-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.06.2010 R. -NOTARIUSZ PIOTR SIEMKO, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP. A NR 7372/20102010-06-23 do dziś
205.01.2012 R., REP. A NR 117/2012, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAWISZA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH ZMIENIONO: § 32012-02-23 do dziś
3ZMIANA §6 UMOWY - 11.06.2015 R. AKT NOTARIALNY NR 4473/2015, NOT. A. ZAWISZA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH.2015-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁONECZKA2010-06-23 do dziś
2. ImionaMAREK GRZEGORZ2010-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2016-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-09-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI POWOŁANI SĄ: PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ SAMODZIELNIE PROKURENCI POWOŁANI PRZEZ ZARZĄD.2010-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁONECZKA2010-06-23 do dziś
2. ImionaMAREK GRZEGORZ2010-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-06-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-06-23 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-06-23 do dziś
342 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-06-23 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-06-23 do dziś
542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2015-07-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-07-08 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-07-08 do dziś
333 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2015-07-08 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-07-08 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2011 okres 23.06.2010 -31.12.20102011-12-01 do dziś
2data złożenia 19.01.2012 okres 26.06.2010 -31.12.20102012-02-23 do dziś
3data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
4data złożenia 27.06.2013 okres ROK 20122013-07-18 do dziś
5data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
6data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
7data złożenia 26.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
8data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
9data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
10data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
11data złożenia 27.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
12data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.06.2010 -31.12.20102011-12-01 do dziś
226.06.2010 -31.12.20102012-02-23 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
4ROK 20122013-07-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.06.2010 -31.12.20102012-02-23 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
3ROK 20122013-07-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegoorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr VI GR 5/16 data 10.06.20162020-09-03 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2020-09-03 do dziś
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów