„OPEN PHARMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000359386
Numer REGON: 100900456
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-23
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2018-07-23
Sygnatura akt[RDF/718034/18/657]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1009004562010-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„OPEN PHARMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2013-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMIANKI ulica UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO nr domu 13 nr lokalu 6 kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2018-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.06.2010 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ BŁASZCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM REP. A NR 3976/2010 -AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-23 do dziś
2AKT NOT. Z DNIA 06.05.2011 R., REP. A NR 2133/2011, NOTARIUSZ GRZEGORZ BŁASZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, ZMIANA § 5.2011-05-17 do dziś
329.11.2012 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 2476/2012 KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE NOTARIUSZ M.GŁOWIŃSKA-ZAWADZKA, ZMIANA § 2, 3, 5, 20 UST. 62013-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIBICH2013-03-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2013-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2013-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2010-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2010-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIBICH2013-03-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2013-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2013-03-18 do dziś
220 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-18 do dziś
320 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2013-03-18 do dziś
420 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2013-03-18 do dziś
520 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2013-03-18 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-18 do dziś
721 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2013-03-18 do dziś
821 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-03-18 do dziś
920 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2013-03-18 do dziś
1010 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2011 okres 14.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
2data złożenia 11.02.2013 okres 2011 R.2013-03-14 do dziś
3data złożenia 08.02.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-05-24 do dziś
4data złożenia 08.02.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-24 do dziś
5data złożenia 08.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-24 do dziś
6data złożenia 11.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-16 do dziś
7data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
8data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
22011 R.2013-03-14 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-05-24 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-16 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
22011 R.2013-03-14 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-05-24 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-16 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów