HTS-POLSKA STRZYGA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000359200
Numer REGON: 142452210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-08-18
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/23146/21/23]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHTS-POLSKA STRZYGA SPÓŁKA JAWNA2014-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina CHYNÓW miejscowość WOLA PIECZYSKA2010-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLA PIECZYSKA nr domu 27 kod pocztowy 05-650 poczta CHYNÓW kraj POLSKA 2010-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuHTS-POLSKA STRZYGA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ WARSZAWA2021-02-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-02-16 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OSTRÓDZKA nr domu 82F nr lokalu 1 kod pocztowy 03-289 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-02-16 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.06.2010 R.2010-06-21 do dziś
224.01.2011 R. -ZMIANA: PAR. 2 PKT 1, PAR. 3 PKT 1 28.01.2011 R. ZMIANA: PAR. 2 PKT 4 25.02.2011 R. -ZMIANA: PAR. 3 PKT 1 01.04.2011 R. -ZMIANA: PAR. 2 PKT 12011-04-18 do dziś
302.06.2012 R, -PAR. 2 PKT.1 (ZMIENIONY)2012-06-21 do dziś
408.04.2014 R. - ZMIANA § 2 PKT. 1, PKT. 42014-04-25 do dziś
503.11.2020 R., W § 2 DODANO PKT 2A, 2B ORAZ ZMIENIONO PKT 32021-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZYGA2010-06-21 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-06-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-06-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZYGA2014-04-25 do dziś
2. ImionaANNA2014-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-04-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-04-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-04-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2010-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZYGA2014-04-25 do dziś
2. ImionaANNA2014-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZYGA2010-06-21 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-06-21 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-06-21 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-06-21 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-06-21 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-02-16 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-02-16 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-02-16 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-02-16 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów