BORÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000359121
Numer REGON: 060637245
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-05-17
Sygnatura akt[RDF/381481/22/489]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina OBSZA miejscowość OLCHOWIEC2010-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość OLCHOWIEC nr domu 117 kod pocztowy 23-413 poczta OLCHOWIEC kraj POLSKA 2010-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.05.2010 R., NOTARIUSZ MIECZYSŁAW PYSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZEBRZESZYNIE, REPERTORIUM A NR 3398/2010.2010-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGILHAM2012-12-19 do dziś
2. ImionaTERRY2012-12-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ2012-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-12-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2010-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2010-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2012-12-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGILHAM2012-12-19 do dziś
2. ImionaTERRY2012-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOZARZEWSKA2010-06-21 do dziś
2. ImionaDOMINIKA EWA2010-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-06-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-06-21 do dziś
21. NazwiskoWAWRYSZCZUK2013-05-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2013-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-05-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2010-06-21 do dziś
201 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2012 okres ROK 20112012-08-30 do dziś
2data złożenia 16.09.2013 okres 2012 ROK2013-09-23 do dziś
3data złożenia 04.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
4data złożenia 03.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
5data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
6data złożenia 25.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
7data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8data złożenia 01.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
9data złożenia 19.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-19 do dziś
10data złożenia 12.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
11data złożenia 17.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20112012-08-30 do dziś
22012 ROK2013-09-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-19 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20112012-08-30 do dziś
22012 ROK2013-09-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów