BUDIMEX BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000359055
Numer REGON: 142475948
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-09-03
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/30304/21/933]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142475948 NIP 52726309242011-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIMEX BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2013-04-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-08-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIEDMIOGRODZKA nr domu 9 kod pocztowy 01-204 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY DNIA 19.05.2010 ROKU, REP. A NR 5317/2010, PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM NALEWAJEK, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOKAL 332010-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA2010-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0107326302010-06-18 do dziś
4. Numer KRS0000001764 2010-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.810.000,00 ZŁOTYCH2012-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-06-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1810000,00 ZŁ2012-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: -PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPKO2021-09-03 do dziś
2. ImionaARTUR2021-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIEWSKI2010-06-18 do dziś
2. ImionaJACEK2010-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-06-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGŁOWSKI2010-06-18 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-06-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-06-18 do dziś
239 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-06-18 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-06-18 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-06-18 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-06-18 do dziś
608 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY2010-06-18 do dziś
774 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-18 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-06-18 do dziś
942 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-08-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2011 okres 18.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
2data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
3data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
4data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
5data złożenia 29.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
6data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
7data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
8data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
9data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
10data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
11data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów