BOLZANO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000358821
Numer REGON: 142440588
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-03-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/9870/22/702]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142440588 NIP 52524815272011-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLZANO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 2 nr lokalu 29 kod pocztowy 00-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.05.2010, NOTARIUSZ JOANNA ŻARSKA-NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA DMOCHOWSKA JOANNA ŻARSKA-NOWACZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. FILTROWA 73/9, 02-055 WARSZAWA, REP A NUMER 3734/20102010-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
3. Numer PESEL\REGON1474615372015-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ2019-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-06-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLACKSTONES HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1474615372022-03-15 do dziś
4. Numer KRS0000930155 2022-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ2022-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8000,00 ZŁ2019-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE2010-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOOD2010-06-15 do dziś
2. ImionaSTEVEN JOHN2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-06-15 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-06-15 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-06-15 do dziś
478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-06-15 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-06-15 do dziś
693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-06-15 do dziś
796 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-06-15 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-06-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-06-19 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.02.2011 okres 20.05.2010 -31.12.20102011-03-01 do dziś
2data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
3data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-07 do dziś
4data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
5data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
6data złożenia 01.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-14 do dziś
7data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
8data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
9data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
11data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.05.2010 -31.12.20102011-03-01 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-06-07 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.05.2010 -31.12.20102011-03-01 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-06-07 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów