A. STRZAŁKOWSKI, R. GRZEGORCZYK, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000358785
Numer REGON: 142437422
Numer NIP: 9710709623
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-01-24
Sygnatura akt[RDF/466235/23/526]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. STRZAŁKOWSKI, R. GRZEGORCZYK, SPÓŁKA JAWNA2010-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina SZCZAWIN KOŚCIELNY miejscowość KALEŃ2010-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KALEŃ nr domu 1A kod pocztowy 09-550 poczta SZCZAWIN KOŚCIELNY kraj POLSKA 2010-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.04.2010 R. 10.05.2010 R., ZMIANA PAR. 82010-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZAŁKOWSKI2010-06-15 do dziś
2. ImionaADAM2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-06-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-06-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-06-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-06-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORCZYK2010-06-15 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW ANDRZEJ2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-06-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-06-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-06-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-06-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.2010-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZAŁKOWSKI2010-06-15 do dziś
2. ImionaADAM2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORCZYK2010-06-15 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW ANDRZEJ2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.2010-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-13 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-24 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-24 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-01-24 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-01-24 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów