BUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000358783
Numer REGON: 340769384
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-06-21
Sygnatura akt[RDF/300834/21/62]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. WŁOCŁAWEK gmina M. WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK2010-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WŁOCŁAWEK ulica KOMUNALNA nr domu 8 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA 2010-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.05.2010 R., NOTARIUSZ ARTUR KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH WYPYCH ARTUR KOZAK S.C. W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 4, REP. A NR 3265/2010; TAMŻE, 01.06.2010 R., NOT. ARTUR KOZAK, REP. A NR 3969/2010 SPROSTOWANO POWYŻSZĄ UMOWĘ W § 8.2010-06-15 do dziś
220.04.2018 R., REP. A NR 4764/2018, NOTARIUSZ IWONA WALTER, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MORAWSKI-NOTARIUSZ, IWONA WALTER-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA WE WŁOCŁAWKU, UL.KILIŃSKIEGO 11A/4; ZMIENIONO TREŚĆ §8 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2018-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANISŁAWSKA2010-06-15 do dziś
2. ImionaELWIRA BOŻENA2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH2010-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANISŁAWSKI2010-06-15 do dziś
2. ImionaROMAN EDWARD2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH2010-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2010-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANISŁAWSKA2010-06-15 do dziś
2. ImionaELWIRA BOŻENA2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANISŁAWSKI2010-06-15 do dziś
2. ImionaROMAN EDWARD2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-06-15 do dziś
223 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2010-06-15 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-06-15 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-06-15 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-06-15 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-06-15 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-06-15 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-15 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-05-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2018-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 15.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
2data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
3data złożenia 05.07.2013 okres ZA 2012 R.2013-07-15 do dziś
4data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
5data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
7data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
8data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
9data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
10data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
11data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
3ZA 2012 R.2013-07-15 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
3ZA 2012 R.2013-07-15 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów