GRANDES KOCHONOS DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000358751
Numer REGON: 142348776
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-11-26
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/44607/20/727]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRANDES KOCHONOS DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA nr domu 11 nr lokalu C5 kod pocztowy 01-510 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.05.2010 R; NOTARIUSZ W WARSZAWIE MARZENNA WYRZYKOWSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE (00-656), PRZY UL. ŚNIADECKICH 10 LOK.16; REPERTORIUM A NR 1208/2010.2010-06-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.01.2016 R. REP.A.NR 171/2016 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA WOJCIECHOWSKIEGO W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ 60/62 LOK. 36, ZMIANA § 2 I 26-28 UMOWY2016-02-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRANDES KOCHONOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1411456862010-06-15 do dziś
4. Numer KRS0000288744 2010-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁOTYCH2012-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2010-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTALEWSKI2010-06-15 do dziś
2. ImionaJACEK WOJCIECH2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZŁO2010-06-15 do dziś
2. ImionaJACEK2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-06-15 do dziś
259 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-06-15 do dziś
373 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-06-15 do dziś
418 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-06-15 do dziś
573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-06-15 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-06-15 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-06-15 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-06-15 do dziś
973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-06-15 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2011 okres ZA 2010 R.2011-06-27 do dziś
2data złożenia 29.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-06 do dziś
3data złożenia 13.02.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-02-19 do dziś
4data złożenia 18.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
5data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
6data złożenia 03.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-21 do dziś
7data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
10data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2010 R.2011-06-27 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-04-06 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-02-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2010 R.2011-06-27 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-04-06 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-02-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów