PHARMAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000358524
Numer REGON: 142425063
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-06-13
Sygnatura akt[RDF/388678/22/232]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPHARMAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2018-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica UL. OŁÓWKOWA nr domu 1E nr lokalu 95 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 2018-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.02.2010 R., NOTARIUSZ BEATA ZDZIEBŁOWSKA-GIDIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, REPERTORIUM A NR 1331/20102010-06-14 do dziś
206.09.2010 R., NOTARIUSZ BEATA ZDZIEBŁOWSKA-GIDIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, REP. A NR 5725/2010, ZMIANA PAR. 2, PAR. 3, PAR. 6, PAR. 7 PKT 1 I 2, PAR. 8 ORAZ PAR. 13 PKT 1, 2, 3, I 42010-10-13 do dziś
309.05.2018 R., REP. A NR 2376/2018, NOTARIUSZ OLIMPIA BALCERZAK, KANCELLARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 12 PKT 4. DODANO § 7 PKT 5.2018-09-04 do dziś
408.02.2018 R., REP. A NR 911/2018, NOTARIUSZ OLIMPIA BELCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 3, § 6, § 8 UST. 1. DODANO § 8 UST. 2A, § 12 UST. 6. 21.05.2018 R., REP. A NR 2511/2018, NOTARIUSZ OLIMPIA BELCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 6.2018-10-18 do dziś
530.05.2019 R., REP. A NR 2475/2019, NOTARIUSZ OLIMPIA BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 UST. 1, § 7 UST. 2, DODANO § 8 UST. 2B.2019-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZUK2010-10-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2010-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.500,00 ZŁ2019-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZUK2010-10-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2010-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2018-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego109500,00 ZŁ2019-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125000,00 ZŁ2010-10-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZADU BĄDŹ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZUK2010-10-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2010-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZUK2010-10-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2010-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-18 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-10-18 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-10-18 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-10-18 do dziś
570 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-10-18 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-10-18 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2018-10-18 do dziś
841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-18 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2011 okres 23.02.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
2data złożenia 06.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-20 do dziś
3data złożenia 10.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-25 do dziś
4data złożenia 07.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
5data złożenia 16.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
6data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
7data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
8data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
9data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
10data złożenia 01.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
11data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
12data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.02.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-04-20 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.02.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-04-20 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2019-06-18 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI PHARMAPOLIS SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ „POD LIPAMI” SP. O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ W ZAMIAN ZA UDZIAŁY WYDANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE). UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PHARMAPOLIS SP. Z O.O. W DNIU 30.05.2019 R. REP. A NR 2475/2019 UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „POD LIPAMI” SP. Z O.O. W DNIU 30.05.2019 R. REP. A NR 2481/20192019-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów