EXEPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000358507
Numer REGON: 142425070
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-05-25
Sygnatura akt[RDF/115176/19/146]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXEPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI DOLNE2010-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMIANKI DOLNE ulica MONIUSZKI nr domu 29 kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2010-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.05.2010 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA TOMCZYK-PERŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BABICACH NOWYCH, REPERTORIUM A NR 913/20102010-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUCHAŁA2010-06-14 do dziś
2. ImionaMARCIN LESZEK2010-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000 PLN.2013-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUCHAŁA2010-06-14 do dziś
2. ImionaMARCIN LESZEK2010-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-06-14 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-06-14 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-06-14 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-06-14 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-06-14 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-06-14 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-06-14 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-06-14 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-14 do dziś
1062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.04.2011 okres 14.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
2data złożenia 26.09.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-10-04 do dziś
3data złożenia 03.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-14 do dziś
4data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
5data złożenia 03.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
6data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
7data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
8data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
201.01.2011 DO 31.12.20112012-10-04 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-06-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
201.01.2011 DO 31.12.20112012-10-04 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-06-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów