TELCOPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000358439
Numer REGON: 142449543
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/215050/20/418]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142449543 NIP 11328038192012-01-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTELCOPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO nr domu 8 nr lokalu 2963 kod pocztowy 00-613 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@TELCOPROJECT.PL2017-05-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TELCOPROJECT.PL2017-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.05.2010 ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA SOBCZYŃSKA-SAS ZASTĘPCA BARBARY WRÓBLEWSKIEJ NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ALEISOLIDARNOŚCI 53 LOK. 24 W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 4261/20102010-06-15 do dziś
215.12.2016 R., REP. A NR 12728/2016, NOTARIUSZ KATARZYNA BIODROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIANA: UST. 1 § 3, UST. 3 § 32017-05-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DN. 17.07.2017R., REP. A NR 3068/2017, NOTARIUSZ PAWEŁ SAWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANIE ULEGA UST.2 § 1 UMOWY SPÓŁKI2017-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIERPIŃSKI2010-06-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MIKOŁAJ2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ2017-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2017-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2010-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIERPIŃSKI2012-12-11 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MIKOŁAJ2012-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-06-15 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-06-15 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-06-15 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-06-15 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-06-15 do dziś
677 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2010-06-15 do dziś
785 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2010-06-15 do dziś
895 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2010-06-15 do dziś
942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2017-05-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2019-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2011 okres 01.06.2010 -31.12.20102011-06-16 do dziś
2data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
3data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
4data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
5data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
6data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
8data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
10data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2010 -31.12.20102011-06-16 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.06.2010 -31.12.20102011-06-16 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-07-10 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE W CAŁOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI TELCOPROJECT SP. Z.O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEZ SPÓŁKĘ BUSINESSHILLS SP.Z.O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H., Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDURY UPROSZCZONEJ POŁĄCZENIA, UREGULOWANEJ W ART. 516 § 6 K.S.H. DN. 15.12.2016 R UCHWAŁĘ W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK PODJĘŁO NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI TELCOPROJECT SP. Z.O.O. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO2017-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów