„DAR ZDROWIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000358346
Numer REGON: 100858435
Numer NIP: 7312020542
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-11-29
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/34614/23/847]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1008584352010-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DAR ZDROWIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2010-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość PABIANICE ulica SMUGOWA nr domu 27 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2014-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.03.2010 R, NOT. ANDRZEJ SIEROCIŃSKI, KN W ŁODZI, REP. A NR 1285/2010. AKT NOTARIALNY Z DN. 8.06.2010 R. ASESOR NOTARIALNY M.JABŁOŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA A.SIEROCIŃSKIEGO, KN W ŁODZI, REP. A NR 2658/2010 ZMIANA § 6 UST. 2 UMOWY.2010-06-10 do dziś
231.10.2014 R., NOTARIUSZ ANNA DOMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 169/2014 - ZMIENIONO: § 2 UST. 1, § 2 UST. 2, § 7, § 9 UST. 1, § 9 UST. 2, § 11 UST. 3, § 11 UST. 4, § 14 UST. 2, § 16 PKT. 11, § 18 UMOWY SPÓŁKI.2014-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2023-11-29 do dziś
2. ImionaMAREK MACIEJ2023-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁOTYCH2023-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-11-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIEŁO2023-11-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOFA JADWIGA2023-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁOTYCH2023-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z WYŁĄCZENIEM OŚWIADCZEŃ WOLI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 50.000,00 ZŁOTYCH, DO SKŁADANIA KTÓRYCH UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.2010-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2015-03-18 do dziś
2. ImionaADAM MACIEJ2015-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIEŁO2015-03-18 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN WACŁAW2015-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-18 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-18 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-18 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-03-18 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-18 do dziś
673 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2015-03-18 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-03-18 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-18 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-03-18 do dziś
1086 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2011 okres 23.03.2010-31.12.20102011-06-15 do dziś
2data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
3data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-21 do dziś
4data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
5data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
6data złożenia 03.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
7data złożenia 18.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
8data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13data złożenia 25.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
14data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
15data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
16data złożenia 01.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.03.2010-31.12.20102011-06-15 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
301.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.03.2010-31.12.20102011-06-15 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
301.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów