INTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000358264
Numer REGON: 060630131
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-03-10
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/6066/23/769]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. CHEŁM gmina M. CHEŁM miejscowość CHEŁM2010-06-09 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁM ulica 11 LISTOPADA nr domu 2 kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA 2013-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE2023-03-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-03-10 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STANISŁAWA KIERBEDZIA nr domu 8 nr lokalu 302 kod pocztowy 00-728 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-03-10 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.05.2010 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, REP. A NR 3603/20102010-06-09 do dziś
223.01.2014 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CHEŁMIE PRZY ULICY LUBELSKIEJ 52, 22-100 CHEŁM, REP. A NR 715/2014 - ZMIANA § 6 UST. 1, UST. 5 UMOWY SPÓŁKI.2014-03-05 do dziś
330 CZERWCA 2014 R., REP. A NR 6106/2014, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, UL. LUBELSKA 52, 22-100 CHEŁM, ZMIANA §12 UMOWY SPÓŁKI.2017-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOPĄG2014-03-05 do dziś
2. ImionaANNA2014-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2014-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGRODOWCZYK2014-03-05 do dziś
2. ImionaEWA2014-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2014-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 ZŁ2014-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE.2010-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGRODOWCZYK2012-12-12 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2012-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOPĄG2010-06-09 do dziś
2. ImionaJERZY ROBERT2010-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-06-09 do dziś
281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-06-09 do dziś
385 EDUKACJA2010-06-09 do dziś
485 10 Z PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO2019-12-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2019-12-04 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-12-04 do dziś
388 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2019-12-04 do dziś
468 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-12-04 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 06.05.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-12 do dziś
2data złożenia 26.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-04 do dziś
3data złożenia 23.09.2013 okres OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-12-11 do dziś
4data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-07 do dziś
5data złożenia 15.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-19 do dziś
6data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-21 do dziś
7data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
8data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
9data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10data złożenia 14.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-14 do dziś
11data złożenia 21.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-21 do dziś
12data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.05.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-12 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-04 do dziś
3OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-12-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.05.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-12 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-04 do dziś
3OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-12-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów