BUDOMEX INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000358033
Numer REGON: 142422314
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-04-20
Sygnatura akt[RDF/287174/21/477]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMEX INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIERPECKI gmina SIERPC miejscowość SIERPC2010-06-02 do dziś
2. Adresmiejscowość SIERPC ulica ŚWIETOKRZYSKA nr domu 2A kod pocztowy 09-200 poczta SIERPC kraj POLSKA 2010-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDOMEX INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ RZESZOTARY-PSZCZELE2014-05-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIERPECKI gmina ROŚCISZEWO miejscowość RZESZOTARY-PSZCZELE2010-06-02 do dziś
3. Adresmiejscowość RZESZOTARY-PSZCZELE nr domu 6 kod pocztowy 09-204 poczta ROŚCISZEWO kraj POLSKA 2010-06-02 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.05.2010 R., REPERTORIUM A NR 2843/2010 NOTARIUSZ KRZYSZTOF KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU2010-06-02 do dziś
211 MARCA 2014 R. REPERTORIUM A NUMER 1173/2014, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU UL. BRACI TUŁODZIECKICH 9. ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2014-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESZOTARSKI2010-06-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2010-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000,00 ZŁ2010-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESZOTARSKA2010-06-02 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2010-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2010-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2010-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JOEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO2010-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESZOTARSKI2010-06-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2010-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRZESZOTARSKA2010-06-02 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2010-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-06-02 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2010-06-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2010-06-02 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-06-02 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-06-02 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-06-02 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-06-02 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-02 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-06-02 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-06-02 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-06-02 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2011 okres 01.07.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
2data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-05 do dziś
3data złożenia 10.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
4data złożenia 05.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
5data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
6data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
7data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
8data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
11data złożenia 20.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-07-05 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-07-05 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów