A.D.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000357960
Numer REGON: 340762092
Numer NIP: 5592019621
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-05-29
Sygnatura akt[RDF/491319/23/260]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340762092 NIP 55920196212012-09-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.D.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŚWIECKI gmina PRUSZCZ miejscowość ZAWADA2010-06-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAWADA nr domu 30 A kod pocztowy 86-120 poczta PRUSZCZ kraj POLSKA 2010-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.04.2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ SMOLAREK W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRODZKIEJ 6/7, REP. A NR 2240/2010, AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.05.2010 R., REP. A NR 2852/2010, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZED NOTARIUSZEM BOGUMIŁĄ DROZDA -ZMIANA § 2 I § 3 UMOWY SPÓŁKI2010-06-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.04.2012, REP. A NR 1316/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA NIESOBSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 12/1 W BYDGOSZCZY - ZMIENIONO § 8, § 9. SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 09.07.2012 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA NIESOBSKIEGO (REP. A NR 2312/2012)2012-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILALOVIĆ2020-09-14 do dziś
2. ImionaJUSTYNA VIOLETTA2010-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały551 (PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.550,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA DIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2012-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2012-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125000,00 ZŁ2012-09-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMOISTNA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU2010-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILALOVIĆ2020-09-14 do dziś
2. ImionaJUSTYNA VIOLETTA2010-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILALOVIĆ2010-06-02 do dziś
2. ImionaSEAD2010-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-06-02 do dziś
243 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-06-02 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-06-02 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-06-02 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-06-02 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-06-02 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-06-02 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-02 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-06-02 do dziś
1056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-06-02 do dziś
1168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-06-02 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-06-02 do dziś
1368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-02 do dziś
1442 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2010-06-02 do dziś
1542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-06-02 do dziś
1642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-06-02 do dziś
1742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-06-02 do dziś
1842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-02 do dziś
1943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-06-02 do dziś
2043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.10.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-10-18 do dziś
2data złożenia 08.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-18 do dziś
3data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-07-11 do dziś
4data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
5data złożenia 11.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-27 do dziś
6data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
7data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
9data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
10data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
11data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
12data złożenia 29.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112013-10-18 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-07-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112013-10-18 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-07-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów