THE NAVY URBA SEREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000357910
Numer REGON: 080222273
Numer NIP: 5993033259
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-06-24
Sygnatura akt[RDF/302907/21/406]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa-akcyjna2010-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTHE NAVY URBA SEREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2018-02-23 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-01 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ZABŁOCIE nr domu 25 nr lokalu 56 kod pocztowy 30-701 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu114.05.2010 R., NOTARIUSZ URSZULA STERLING, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM „A” NUMER 2477/2010.2010-06-01 do dziś
231.05.2011 R., NOTARIUSZ ROMUALDA RADZIEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM „A” NR 5184/2011, -DODANO § 8 UST. 3, § 16 UST. 2, -DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 16 OZNACZONO JAKO UST. 1, -USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2011-06-13 do dziś
301.07.2011 R., ASEASOR NOTARIALNY IRENEUSZ ZAŁUSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROMUALDY RADZIEJEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A.NUMER 6846/2011 ZMIANA § 2 UST. 1 I 2; § 8 UST. 1; § 92011-08-24 do dziś
429.06.2012 R., NOTARIUSZ ROMUALDA RADZIEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 4900/2012, ZMIANA: § 2 UST. 1 I 2; § 8 UST. 1; § 9.2012-10-12 do dziś
507.10.2014 R. NOTARIUSZ ROMUALDA RADZIEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A NR 5776/2014, ZMIANA: § 2, § 8 UST. 1, § 9.2014-10-24 do dziś
613.02.2018R., NOTARIUSZ ROMUALDA RADZIEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP.A.NUMER 988/2018 - ZMIANA §2 UST.1 I 2; §8 UST.1; §9 STATUTU;2018-02-23 do dziś
718.10.2019R. NOTARIUSZ ROMUALDA RADZIEJEWSKA,KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NR 6847/2019 - ZMIANA:§ 3.UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 551 § 1 I NAST. K.S.H. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „EMPIRE INVESTMENTS” SP. Z O.O. POWZIĘŁO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU „EMPIRE INVESTMENTS” SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W EMPIRE INVESTMENTS „HORYZONT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) -PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY DNIA 14.05.2010 R. PRZEZ NOTARIUSZ URSZULĘ STERLING Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU (REPERTORIUM „A” NUMER 2477/2010).2010-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„EMPIRE INVESTMENTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2010-06-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000296831 2010-06-01 do dziś
5. Numer REGON0802222732010-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBA SEREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3655851532018-02-23 do dziś
4. Numer KRS0000640190 2018-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4400000,00 ZŁ2010-06-01 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji44002010-06-01 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2010-06-01 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego4400000,00 ZŁ2010-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-06-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii44002010-06-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-06-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2014-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBA SEREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3655851532018-02-23 do dziś
4. Numer KRS0000640190 2018-02-23 do dziś
23. Numer PESEL\REGON0804802362011-08-24 do dziś
4. Numer KRS0000372799 2011-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-06-01 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-01 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-06-01 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-06-01 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-06-01 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-06-01 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-06-01 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-01 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-06-01 do dziś
1043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.11.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-11-21 do dziś
2data złożenia 16.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-12 do dziś
3data złożenia 14.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-12 do dziś
4data złożenia 14.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
5data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
6data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
7data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
8data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
11data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010-31.12.20102011-11-21 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-12 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010-31.12.20102011-11-21 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-12 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów