BUSINESS AREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000357851
Numer REGON: 142337502
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-06-10
Sygnatura akt[RDF/206532/20/744]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142337502 NIP 70102307742010-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS AREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.04.2010 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY LWOWSKIEJ NR 4 M.6, REPERTORIUM A NR 1364/20102010-06-01 do dziś
211.06.2010 NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1838/2010, ZMIENIONO § 6 UST. 3, TEKST JEDNOLITY2010-06-24 do dziś
322.02.2013 R., REP. A NR 949/2013, NOTARIUSZ JACEK KOSSEWSKI W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UST. 1. TEKST JEDNOLITY.2013-03-13 do dziś
44.07.2018 R., REP. A NR 2263/2018, NOTARIUSZ EWA KORYCIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 5 ORAZ § 6 UST.3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2018-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA2018-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0171863202010-06-24 do dziś
4. Numer KRS0000282076 2010-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2010-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-06-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITWINIUK2013-03-13 do dziś
2. ImionaJERZY2013-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2018-10-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2018-10-18 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2018-10-18 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-10-18 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-10-18 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 22.04.2010 - 31.12.20102012-08-08 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
3data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
4data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
5data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
6data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
7data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
8data złożenia 19.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
9data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
10data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta122.04.2010 - 31.12.20102012-08-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.04.2010 - 31.12.20102012-08-08 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.04.2010 - 31.12.20102012-08-08 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów