CUKERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000357849
Numer REGON: 021268574
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-06-10
Sygnatura akt[RDF/388073/22/394]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2010-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica LEONA KRUCZKOWSKIEGO nr domu 29 kod pocztowy 51-143 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2010-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.02.2010 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK 7, REP. A NR 3672/20102010-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUSZPAK SKIBA2022-04-04 do dziś
2. ImionaMONIKA2022-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.2022-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBA2022-04-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.2022-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO KWOTY 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBA2017-11-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2017-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-05-31 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-31 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-05-31 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-05-31 do dziś
590 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-05-31 do dziś
690 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2010-05-31 do dziś
758 13 Z WYDAWANIE GAZET2010-05-31 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-05-31 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-05-31 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2011 okres 19.02.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
2data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
3data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012R.- 31.12.2012R.2013-09-12 do dziś
4data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
5data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
6data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
7data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
8data złożenia 15.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-15 do dziś
9data złożenia 23.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-23 do dziś
10data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192010-05-31 do dziś
11data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
12data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
13data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.02.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
301.01.2012R.- 31.12.2012R.2013-09-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-15 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-23 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192010-05-31 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.02.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
301.01.2012R.- 31.12.2012R.2013-09-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-23 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192010-05-31 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów