BUELLER & FRYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000357628
Numer REGON: 142417572
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2019-07-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/38789/19/501]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUELLER & FRYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica URSYNOWSKA nr domu 72 kod pocztowy 02-605 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.04.2010 R., REP. A NR 6379/2010, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. NOWY ŚWIAT NR 41A LOK. 89/912010-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVIRANI2019-06-11 do dziś
2. ImionaDHAVAL PRAVIN2019-06-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁOTYCH2019-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-06-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVIRANI2019-06-11 do dziś
2. ImionaDHAVAL PRAVIN2019-06-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-05-28 do dziś
259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-05-28 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-05-28 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-05-28 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-05-28 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-05-28 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-05-28 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-05-28 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.09.2014 okres OD 22.04.2010 DO 31.12.20102014-09-22 do dziś
2data złożenia 15.09.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-22 do dziś
3data złożenia 15.09.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
4data złożenia 15.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
5data złożenia 30.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-23 do dziś
6data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-18 do dziś
7data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-18 do dziś
8data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.04.2010 DO 31.12.20102014-09-22 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-22 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.04.2010 DO 31.12.20102014-09-22 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-22 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów