ARTEDA ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000357606
Numer REGON: 142429799
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-09-02
Sygnatura akt[RDF/327069/21/992]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142429799 NIP 70102391662010-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEDA ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ZAUŁEK ROGOZIŃSKI nr domu 19 nr lokalu 28 kod pocztowy 51-116 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT SPORZĄDZONY W DNIU 19.05.2010 PRZEZ NOTARIUSZ JOLANTĘ BUJALSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. AL. JEROZOLIMSKIE 29 M. 26, 00-508 WARSZAWA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA BUJALSKA NOTARIUSZ, NUMER REPERTORIUM A 1965/20102010-05-31 do dziś
210.07.2018 R., REP. A NR 4704/2018, NOTARIUSZ MAŁGORZATA BAŃKOSZ-RUŚKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA: §2 PKT 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2018-12-11 do dziś
322.11.2019 R., NOTARIUSZ IWONA MATERNIAK-ANDRECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 16, REP. A NR 4826/2019, DODANO W §3 PKT 6 PUNKTÓW ZA. I ZB.2019-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEMEZIS ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1424297602010-09-07 do dziś
4. Numer KRS0000357891 2010-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2010-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMODZIELNA2010-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOWIK2010-09-07 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ELŻBIETA2010-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-05-31 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-05-31 do dziś
345 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-31 do dziś
445 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-31 do dziś
546 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2010-05-31 do dziś
641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-05-31 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2018-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2019-12-18 do dziś
246 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2019-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
3data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
5data złożenia 02.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów