„ASPROJEKT” J. JAROSZ-NIKIEL I S. DUDEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000357431
Numer REGON: 241619112
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-11-05
Sygnatura akt[RDF/268990/20/634]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASPROJEKT” J. JAROSZ-NIKIEL I S. DUDEK SPÓŁKA JAWNA2010-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina RADZIONKÓW miejscowość RADZIONKÓW2010-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość RADZIONKÓW ulica KS. DR J. KNOSAŁY nr domu 115 kod pocztowy 41-922 poczta RADZIONKÓW kraj POLSKA 2010-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.04.2010 R.2010-06-01 do dziś
211.08.2016 R. - ZMIENIONO § 192016-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZ NIKIEL2010-06-01 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2010-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-06-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-06-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-06-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2010-06-01 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MARIUSZ2010-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-06-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISOW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2010-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZ NIKIEL2010-06-01 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2010-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2010-06-01 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MARIUSZ2010-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-06-01 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-06-01 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-06-01 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-06-01 do dziś
581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-06-01 do dziś
631 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2010-06-01 do dziś
731 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2010-06-01 do dziś
831 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2010-06-01 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-06-01 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-06-01 do dziś
1143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-06-01 do dziś
1268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-01 do dziś
1343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-06-01 do dziś
1443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-06-01 do dziś
1543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-06-01 do dziś
1643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-06-01 do dziś
1743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-06-01 do dziś
1843 31 Z TYNKOWANIE2010-06-01 do dziś
1943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-06-01 do dziś
2043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-06-01 do dziś
2143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-06-01 do dziś
2243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-06-01 do dziś
2368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-06-01 do dziś
2443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-06-01 do dziś
2543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-01 do dziś
2647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-01 do dziś
2747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-06-01 do dziś
2849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-06-01 do dziś
2952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-06-01 do dziś
3068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-06-01 do dziś
3170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-06-01 do dziś
3271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-06-01 do dziś
3371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-06-01 do dziś
3471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-06-01 do dziś
3573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20172020-11-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów