FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CERKOM SPÓŁKA JAWNA RYSZARD PAŚNICZEK, IWONA PAŚNICZEK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000357339
Numer REGON: 141023569
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-06-15
Sygnatura akt[RDF/499008/23/681]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CERKOM SPÓŁKA JAWNA RYSZARD PAŚNICZEK, IWONA PAŚNICZEK2010-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina JÓZEFÓW miejscowość JÓZEFÓW2010-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość JÓZEFÓW ulica JAROSŁAWSKA nr domu 11A kod pocztowy 05-420 poczta JÓZEFÓW kraj POLSKA 2010-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.03.2010 R.2010-05-26 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 05.03.2014 ROKU, ZOSTAŁ ZMIENIONY PAR. 4 PRZEZ DODANIE PUNKTU 19, 20, 21.2014-04-24 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 09.05.2014 ROKU, ZOSTAŁ ZMIENIONY PAR. 4 POPRZEZ DODANIE PUNKTU 22; 23.2014-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-05-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26&4 K.S.H UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 25.03.2010 R. WSPÓLNICY FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ CERKOM SPÓŁKA CYWILNA RYSZARD PAŚNICZEK, IWONA PAŚNICZEK, RYSZARD PAŚNICZEK -BURMISTRZ MIASTA JÓZEFOWA -EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3459 IWONA PAŚNICZEK -BURMISTRZ MIASTA JÓZEFOWA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 38122010-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŚNICZEK2010-05-26 do dziś
2. ImionaRYSZARD2010-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-05-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-05-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-05-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŚNICZEK2010-05-26 do dziś
2. ImionaIWONA ANNA2010-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-05-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-05-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-05-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-05-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDEN SAMODZIELNIE2010-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŚNICZEK2010-05-26 do dziś
2. ImionaRYSZARD2010-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŚNICZEK2010-05-26 do dziś
2. ImionaIWONA ANNA2010-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2010-05-26 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-26 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-05-26 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-05-26 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-26 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-05-26 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-26 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2014-04-24 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-07-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2022-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-27 do dziś
3data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-06 do dziś
4data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
5data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
6data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
7data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
9data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
22011 ROK2012-07-27 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-06-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-01 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów