TANIOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000357241
Numer REGON: 301448928
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2018-07-22
Sygnatura akt[RDF/633429/18/334]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANIOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2010-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ŚWIĘTY MARCIN nr domu 40 nr lokalu 1007 kod pocztowy 61-807 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2010-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19 KWIETNIA 2010 R., KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH KWARCIŃSKI NOTARIUSZ, REP. A NR 3398/2010.2010-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRAWACZ2017-03-09 do dziś
2. ImionaADAM2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRAWACZ2017-03-09 do dziś
2. ImionaPIOTR RYSZARD2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-05-27 do dziś
261 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-05-27 do dziś
361 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-05-27 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-05-27 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-05-27 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-05-27 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-05-27 do dziś
861 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2017-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2011 okres ZA ROK 20102011-08-26 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-16 do dziś
4data złożenia 22.02.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-09 do dziś
5data złożenia 22.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-09 do dziś
6data złożenia 22.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-09 do dziś
7data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20102011-08-26 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20102011-08-26 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów