EMPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000357230
Numer REGON: 301459330
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351700/21/964]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2010-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica NOWOWIEJSKIEGO nr domu 39 kod pocztowy 61-733 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2010-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.04.2010 ROKU, NOTARIUSZ DOROTA CELICHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 17, REP. A NR 5404/2010.2010-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANKIEWICZ2010-05-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ2010-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ2010-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWICKI2010-05-27 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JAN2010-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ2010-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANKIEWICZ2010-05-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ2010-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWICKI2010-05-27 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JAN2010-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 20 PRODUKCJA TKANIN2010-05-27 do dziś
226 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-05-27 do dziś
326 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2010-05-27 do dziś
426 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2010-05-27 do dziś
526 5 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH; PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW2010-05-27 do dziś
631 0 PRODUKCJA MEBLI2010-05-27 do dziś
732 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2010-05-27 do dziś
832 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2010-05-27 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-05-27 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-05-27 do dziś
1142 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2010-05-27 do dziś
1213 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2010-05-27 do dziś
1342 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-05-27 do dziś
1442 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-05-27 do dziś
1543 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-05-27 do dziś
1643 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-05-27 do dziś
1743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-05-27 do dziś
1843 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2010-05-27 do dziś
1947 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-27 do dziś
2047 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-27 do dziś
2147 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-27 do dziś
2247 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-27 do dziś
2313 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-05-27 do dziś
2447 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-27 do dziś
2547 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-05-27 do dziś
2647 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-05-27 do dziś
2755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-05-27 do dziś
2855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-05-27 do dziś
2955 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-05-27 do dziś
3056 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-05-27 do dziś
3156 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-05-27 do dziś
3256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-05-27 do dziś
3358 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2010-05-27 do dziś
3414 1 PRODUKCJA ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH2010-05-27 do dziś
3558 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2010-05-27 do dziś
3659 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2010-05-27 do dziś
3759 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-05-27 do dziś
3862 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-05-27 do dziś
3968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-05-27 do dziś
4068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-05-27 do dziś
4168 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2010-05-27 do dziś
4269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-05-27 do dziś
4370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-05-27 do dziś
4473 1 REKLAMA2010-05-27 do dziś
4515 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2010-05-27 do dziś
4677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-05-27 do dziś
4779 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-05-27 do dziś
4879 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-05-27 do dziś
4981 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2010-05-27 do dziś
5082 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-27 do dziś
5185 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2010-05-27 do dziś
5285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-05-27 do dziś
5390 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2010-05-27 do dziś
5493 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-05-27 do dziś
5593 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-05-27 do dziś
5616 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-05-27 do dziś
5718 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2010-05-27 do dziś
5818 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-05-27 do dziś
5926 1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH2010-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
2data złożenia 26.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-16 do dziś
3data złożenia 31.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-03 do dziś
4data złożenia 01.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
5data złożenia 11.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
6data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
7data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów