BB INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000357212
Numer REGON: 301446898
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-03-04
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/6604/20/638]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBB INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2010-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO nr domu 44A kod pocztowy 60-682 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.04.2010 R., REP. A NR 957/2010, NOTARIUSZ JOANNA ZYS Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. PRZEMYSŁOWA 37/5. 20.05.2010 R., REP. A NR 1319/2010, NOTARIUSZ JOANNA ZYS Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. PRZEMYSŁOWA 37/5. ZMIENIONO § 10 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-05-25 do dziś
214.06.2013R., KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, KATARZYNA MIKOŁAJCZAK - NOTARIUSZ, REP.A NR 3388/2013, ZMIENIONO §1 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2013-08-14 do dziś
322.05.2014 R., REP. A NR 3128/2014, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA § 2.2014-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODZIAK2013-08-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BARBARA2013-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-08-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIEL2020-03-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-05-25 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-05-25 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-05-25 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-05-25 do dziś
555 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-05-25 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-05-25 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-05-25 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-05-25 do dziś
979 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-25 do dziś
1085 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2010-05-25 do dziś
1190 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-05-25 do dziś
1273 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-05-25 do dziś
1393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-05-25 do dziś
1418 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-05-25 do dziś
1558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-05-25 do dziś
1618 11 Z DRUKOWANIE GAZET2010-05-25 do dziś
1758 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-05-25 do dziś
1877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-05-25 do dziś
1977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-25 do dziś
2085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-05-25 do dziś
2173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-05-25 do dziś
2273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-05-25 do dziś
2373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-05-25 do dziś
2459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-05-25 do dziś
2574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-05-25 do dziś
2674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-25 do dziś
2777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-05-25 do dziś
2845 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów