INSTYTUT USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000357124
Numer REGON: 142297174
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-10-15
Sygnatura akt[RDF/450171/22/658]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica HAJOTY nr domu 47 kod pocztowy 01-821 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.04.2010 NOTARIUSZ: JANUSZ GÓRAL KANCELARIA NOTARIALNA 01-041 WARSZAWA, OSTROBRAMSKA 101 A REPERTORIUM A NR 1326/20102010-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTHUR2018-07-26 do dziś
2. ImionaEWA RENATA2010-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3500 ZŁOTYCH2010-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHUBIN2010-05-26 do dziś
2. ImionaANATOLY2010-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500 ZŁOTYCH2010-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBINA2018-07-26 do dziś
2. ImionaOLGA2018-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-05-26 do dziś
259 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-05-26 do dziś
359 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2010-05-26 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-05-26 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-05-26 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2010-05-26 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-26 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-05-26 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-07-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2018-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.09.2013 okres 20122013-11-18 do dziś
2data złożenia 24.09.2013 okres 20112013-11-18 do dziś
3data złożenia 24.09.2013 okres 20102013-11-18 do dziś
4data złożenia 10.09.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-18 do dziś
5data złożenia 10.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
6data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
7data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
8data złożenia 02.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11data złożenia 16.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-16 do dziś
12data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120122013-11-18 do dziś
220112013-11-18 do dziś
320102013-11-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-16 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120122013-11-18 do dziś
220112013-11-18 do dziś
320102013-11-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów