A.R.A. SZYSZKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000357054
Numer REGON: 301440418
Numer NIP: 6172190366
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-01-24
Sygnatura akt[RDF/187242/20/306]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.R.A. SZYSZKA SPÓŁKA JAWNA2010-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina JARACZEWO miejscowość WOJCIECHOWO2010-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WOJCIECHOWO nr domu 58 kod pocztowy 63-233 poczta JARACZEWO kraj POLSKA 2010-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.05.2010 R. -UMOWA SPÓŁKI.2010-05-20 do dziś
201.01.2019R. - ZMIENIONO: CZĘŚĆ WSTĘPNĄ UMOWY SPÓŁKI ORAZ §6 I §10.2019-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYSZKA2010-05-20 do dziś
2. ImionaARTUR2010-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-05-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-05-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-05-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYSZKA2010-05-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2010-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-05-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-05-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-05-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2010-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYSZKA2010-05-20 do dziś
2. ImionaARTUR2010-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYSZKA2010-05-20 do dziś
2. ImionaROBERT2010-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYSZKA2010-05-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2010-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-05-20 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-05-20 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-19 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-10-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-19 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-22 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów