MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000357025
Numer REGON: 121237139
Numer NIP: 7352815331
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[RDF/540460/23/884]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina RABKA-ZDRÓJ miejscowość RABKA-ZDRÓJ2019-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość RABKA-ZDRÓJ ulica UL. PODHALAŃSKA nr domu 4 kod pocztowy 34-700 poczta RABKA-ZDRÓJ kraj POLSKA 2019-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA DNIA 14.04.2010 R. W KRAKOWIE PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MARTĄ SAJKIEWICZ-ZARZYCKĄ ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA JANA DAMULEWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REP. A NR 11347/2010.2010-05-25 do dziś
205.12.2012 R. NOTARIUSZ PIOTR MIERNICZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1556/2012; ZMIANA § 1, § 6, § 7, § 16 UMOWY SPÓŁKI2012-12-18 do dziś
327.06.2019 R., NOTARIUSZ MATEUSZ OLSZEWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY ULICY KRÓLEWSKIEJ 23/1; REPERTORIUM A NUMER 4557/2019; ZMIENIONO § 2 UST. 1.2019-10-07 do dziś
401.06.2022 R.; NOTARIUSZ ŁUKASZ WALO; KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY ULICY WESTERPLATTE 2/4; REPERTORIUM A NUMER 1585/2022; ZMIENIONO § 4 UST. 1.2023-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2010-05-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2010-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2010-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2010-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2010-05-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2010-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHNAK2010-05-25 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2010-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2010-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 42 B SZKOŁY WYŻSZE2010-05-25 do dziś
285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2010-05-25 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-05-25 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-05-25 do dziś
585 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2010-05-25 do dziś
685 41 Z SZKOŁY POLICEALNE2010-05-25 do dziś
785 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2019-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 10 Z PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO2019-10-07 do dziś
285 32 B BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA2019-10-07 do dziś
385 59 A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH2019-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-09-28 do dziś
2data złożenia 08.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-17 do dziś
3data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
6data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
7data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
13data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.2010 R.2011-09-28 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-17 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.2010 R.2011-09-28 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-17 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów