FIRMA EKOROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000356940
Numer REGON: 021263602
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/431912/22/11]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021263602 NIP 91517687322011-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA EKOROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina OBORNIKI ŚLĄSKIE miejscowość OBORNIKI ŚLĄSKIE2010-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość OBORNIKI ŚLĄSKIE ulica JAGIEŁŁY nr domu 25A kod pocztowy 55-120 poczta OBORNIKI ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2010-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.04.2010 R., NOTARIUSZ HELENA SZYMCZYK-GRABIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 2976/20102010-05-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.03.2014 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. PRUSA 1/25 PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ KAWECKĄ-PYSZ, REPERTORIUM A NUMER 806/2014, ZMIENIONO § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2014-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDACJA EKOROZWOJU2010-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9300346832010-05-19 do dziś
4. Numer KRS0000178876 2010-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2010-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, O ILE CZYNNOŚCI OBEJMUJĄ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB MOGĄ SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI DO ŚWIADCZEŃ DO WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH). W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYKASIUK2010-05-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JANUSZ2010-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-05-19 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-05-19 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-05-19 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-05-19 do dziś
559 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2014-04-07 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-07 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-04-07 do dziś
881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-04-07 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2014-04-07 do dziś
1085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2011 okres 2010 R.2011-09-02 do dziś
2data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
3data złożenia 26.06.2013 okres 2012 R.2013-07-26 do dziś
4data złożenia 15.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
5data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
6data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
7data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
8data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
9data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
10data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
11data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
12data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 R.2011-09-02 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
32012 R.2013-07-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 R.2011-09-02 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
32012 R.2013-07-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-11-012020-11-10 do dziś